EVERY CASE MATTERS
FIND A LAWYER NOW

DifferimentAug. 24, 2015, noon

B’ordni tal-Qorti peress illi l-Magistrat Dr.Gabriella Vella ser tkun imsiefra fuq xoghol gudizzjarju, is-seduta ta’ nhar it-Tnejn, 12 ta’ Ottubru 2015 ser tigi differita ghal nhar it-Tnejn 26 ta’ Ottubru 2015 fl-istess hin avzat u ghall-istess skop tal-verbal precedenti. Stefania Scicluna Deputat Registratur


Back to the News index